MUSIC FOR MEDIA

TEDx Ortygia

Creating music for TEDx Ortygia talks since 2018

More of TEDx Ortygia at: https://tedxortygia.com/

TEDx Ortygia 2019 | Empathy

TEDx Ortygia 2018 | Contaminazioni